Основними завданням,  яке ставила перед собою школа щодо виховання учнів – є виховання свідомого  громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних відносин, формування в школярів потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, екологічної культури.

У своїй діяльності виховна кафедра керується такою моделлю виховної системи

Для реалізації  виховних завдань у школі був розроблений план виховної роботи, ключовими нормативними документами, на які спираються педагоги є: Конституція України, Декларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини,  закон України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, акти  Президента України, прийняті відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерством освіти і  науки України, інших центральних органів виконавчої влади, Загальнодержавні та міські програми, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів. План виховної роботи містить такі розділи: «Основні виховні заходи. Організаційна робота», «Робота по класах», «Робота з педколективом», «Робота учнівського самоврядування», «Робота з батьками», «Правовиховна робота», «Контроль за виховною роботою», «Заходи по ОБЖД учнів».

 Пріоритетні принципи, на яких базується модель виховної системи школи: гуманізації, народності, зв’язку з життям, індивідуального підходу, системності, розвитку, об’єктивності, наступності і безперервності.

Виховна кафедра БСШ І-ІІІ ст.№7 налічує 4 особи – заступник директора з виховної роботи, практичний психолог, соціальний педагог та  педагог-організатор,  які спільною реалізовують поставлені перед ними завдання. Але тільки у співпраці з класними керівниками їм вдається досягти поставленої мети. Тому, в школі створено методичні об’єднання класних керівників 1-4 класів, 5-9 класів та 10-11 класів, які працювали над темою «Створення безпечного освітнього середовища, формування у дітей та молоді ціннісних життєвих навичок». Методичне об’єднання класних керівників – це структурний підрозділ внутрішньої системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників. Протягом серпня 2019 року – травня 2020 року було проведено 5 засідань методичного об’єднання.

Учнівське самоврядування

Важливе місце у виховній роботі школи відіграє учнівське самоврядування, активісти якого були учасниками всіх шкільних та позашкільних заходів.

 Учнівське самоврядування це універсальна форма активності учнів  освітнього закладу, яка проявляється у різноплановій, різноманітній і змістовній роботі. Ми залучаємо самоврядування ТАРШ   до управління справами колективу, що дає змогу зрозуміти дітям їхні  права та обов’язки.    

Детальніше про ТАРШ

Дитяче самоврядування діє відповідно до вимог та напрямків виховної роботи в школі. Сприяє визначенню учнями свого місця  в суспільному житті, надає можливість для реалізації здібностей та  нахилів школярів.

У 2019-2020 н.р. було проведено 8 засідань самоврядування під керівництвом координатора Конончук О.О. Очолює учнівський актив школи учень 9 класу, Президент ТАРШу Полонський Микола.

Робота з батьками

Окремим розділом  у плані виховної роботи є робота з батьками. У навчальному закладі розроблено План роботи з батьками на 2019-2020 н.р., який включав такі розділи – ознайомлення батьків зі змістом і методикою навчально-виховного процесу, психолого-педагогічна просвіта батьків, залучення до сумісної діяльності батьків і дітей, корекція негативних проявів виховання в сім’ях окремих учнів, взаємодія школи з громадськими організаціями батьків (Додаток 1)

Виходячи з вищезазначеного, всю структуру виховної роботи Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№7  можна представити у такій схемі, де видно, що виховна система охоплює всіх учасників освітнього процесу, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей та різноманітну діяльність відповідно до мети виховання.

Виховання, як цілеспрямований процес формування особистості, здійснюється за допомогою використання різноманітних прийомів, форм та методів виховної роботи. Їх вибір та ефективне застосування залежить від вікових та індивідуальних особливостей школярів, рівня розвитку дитячого колективу, поєднання методів формування свідомості та поведінки, ефективності самих методів. У виховному процесі  класні керівники використовують такі групи методів як:

  • методи формування свідомості (роз’яснення, бесіда, лекція, диспут, приклад);
  • методи формування суспільної поведінки (громадська думка, доручення, створення ситуацій, що виховують);
  • методи стимулювання діяльності та поведінки (змагання, заохочення, покарання);
  • методи контролю та аналізу ефективності виховання.

Аналізуючи виховну систему школи, окремо слід відзначити роботу керівників гуртків. У поточному навчальному році у школі працювало 16 гуртків різних напрямків, які діти могли обирати згідно зі своїми уподобаннями, нахилами та здібностями.

Детальніше про гуртки

 

Аналізуючи стан виховної роботи школи варто сказати, що пріоритетними на  сучасному етапі є формування випускника Нової української школи, зокрема Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7, а це  особистість, патріот та інноватор, а саме:

  • цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;
  • патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення;
  • інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, здатні до інновацій – загальна формула, до якої прагне школа. Стоячи на порозі великим змін, ми приймаємо їх. Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання, ще необхідно навчитися користуватися ними: знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

Ключові компетентності – це якості, потрібні для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції задля забезпечення життєвого успіху молоді.

Участь у благодійних акціях

Свята «на карантині»

       

Висновок      

     Виховання – це цілеспрямований процес керуванням створення особистості.      Виховна система школи – це змістовно насичене й суспільно значуще творче життя педагогів, учнів, батьків, головним завданням якого є розвиток не тільки інтелекту, а й особистісних якостей учнів.

      Широке залучення педагогів, учнів, їх батьків, громадськості створює умови для постійного удосконалення навчально-виховного процесу.

             Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що виховна робота у БСШ І-ІІІ ст.№7 велася на належному рівні. На наступний рік виховна кафедра буде і надалі працювати над поставленою проблемою,  реалізовувати поставлені цілі та виконувати покладені на нас завдання, вдосконалювати роботу класних керівників, намагатися активізувати роботу шкільного самоврядування, поліпшувати роботу психологічної служби та розширювати співпрацю з батьками та громадськістю міста.

План правовиховної роботи