Головним органом шкільного самоврядування є Рада ТАРШу учнів школи – Товариство Активістів Рідної Школи – самостійне, добровільне, демократичне об’єднання учнів Броварського ліцею № 7, яке існує з 2005 року.  Учнівське самоврядування це універсальна форма активності учнів  освітнього закладу, яка проявляється у різноплановій, різноманітній і змістовній роботі. Самоврядування ТАРШ   долучається до управління справами педагогічного колективу, що дає змогу зрозуміти дітям їхні  права та обов’язки.   Активісти ТАРШ якого є учасниками всіх шкільних та позашкільних заходів.

Склад учнівського самоврядування оновлюється щороку.

ТАРШ (Товариство Активістів рідної Школи) проводить спільні засідання, на яких вирішуються важливі питання: організація роботи щодо профілактики злочинності, правопорушень, допомоги молодшим школярам, ветеранам, організація літнього оздоровлення. Свою роботу самоврядування проводить згідно з Положенням про Товариство Активістів Рідної Школи, має свою структуру, працює за відповідним планом роботи.

Планування роботи самоврядування пов’язано з потребами учнів, батьків, школи  та їх бажаннями. Регулярно проводяться засідання ради, старостати, на яких заслуховуються результати участі учнів школи в різноманітних конкурсах, нагороджуються переможці. На засіданнях ради вирішуються термінові питання та  окреслюють перспективи. Результати активності участі класних колективів у позакласних та позашкільних заходах відображаються у показниках  рейтингової системи в школі.

У 2019-2020 н.р. було проведено 8 засідань самоврядування під керівництвом координатора Ольги Конончук.

 

Президент Полонський Микола Дмитрович

Заступник президента Бандура Ілля Сергійович

ТАРШ  поділений на комітети:

 • Голова комітету з питань освіти та захисту прав дітей

Демченко Ірина

 

 • Голова комітету з питань преси та інформаційного забезпечення

Бандура Ілля

 

 • Голова комітету з питань культури, дозвілля та волонтерської роботи

Хартанович Ірина

 

 • Голова комітету з питань партнерства та зв’язків з громадськістю

Іваницька Юлія

 

 • Голова комітету з питань екології, спорту та здорового способу життя

Хуртіна Софія

 

 

Мета та завдання ТАРШ

Мета діяльності: власними силами, спільною працею, цікавими ідеями, творчими справами, активною позицією примножувати авторитет і процвітання БСШ №7.

Завдання: – захист інтересів учнів;

–       забезпечення виконання школярами правил внутрішнього розпорядку школи;

–       сприяння навчальній, науковій, творчій, спортивній діяльності;

–       сприяння створенню відповідних умов для навчально-виховного процесу;

–       проведення творчих, спортивних заходів, свят;

–       сприяння профорієнтації учнів;

–       сприяння становлення іміджу БСШ № 7 як закладу для обдарованої, талановитої молоді міста та області

Статут

 I.Загальні положення.

Цей статут визначає правові засади створення та діяльності учнівського самоврядування в Броварській спеціалізованій школі І – ІІІ ступенів №7.

 • Юридична адреса школи №7 07400, Київська область, місто Бровари, вул. Гагаріна 23-а, тел. 5 – 22 – 33.
 • Учнівське самоврядування Броварського ліцею № 7 регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.
 • Офіційною назвою органу учнівського самоврядування Броварського ліцею № 7  є Товариство Активістів Рідної Школи (ТАРШ), яке є самостійним, добровільним, демократичним об’єднанням учнів, що діє на добровільних засадах задля сприяння створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу та забезпечення захисту прав та інтересів учнів та їхню участь у діяльності школи.
 • Засновником учнівського самоврядування є школа.
 • Товариство Активістів Рідної Школи діє на принципах:
 • законності;
 • демократизму та гласності;
 • колегіальності;
 • незалежності та самоврядування;
 • рівноправності усіх її членів;
 • добровільної участі учнів у всіх видах діяльності Товариства;
 • вільного доступу учнів до інформації про діяльність Товариства:
 • співпраці з адміністрацією школи та громадськими організаціями.
 • Головною метою учнівського самоврядування є забезпечення права учнів на прийняття самостійних, незалежних рішень,що спонукає учнівську молодь активно діяти в межах шкільного життя.

1.8. Головними завданнями учнівського самоврядування є :

 • Забезпечення різнобічного розвитку, самовдосконалення, самореалізації на благо школи, родини.
 • Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй.
 • Формування і розвиток соціально зрілої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям самосвідомості особистості, підготовленої допрофесійного самовизначення.
 • Виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України , прав і свобод людини і громадянина, почуття  власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії,  свідомого ставлення до обов’язків  людини і громадянина.
 • Розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.
 • Реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань.
 • Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя ,збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.
 • Сприяння реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
 • Забезпечення узгодженості інтересів учнів та вчителів.

1.9. Органи учнівського самоврядування підтримують дружні  відносини та співпрацюють з різними громадськими організаціями на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацюють  з педагогами і батьками.

1.10. Учнівське самоврядування приймає рішення, погоджує їх з адміністрацією школи та здійснює діяльність в межах своєї компетенції згідно статуту.

1.11. Учнівське самоврядування несе відповідальність перед собою, учнями  школи, учителями, батьками за:

 1. безпечні умови позакласної діяльності
 2. дотримання своїх зобов’язань з адміністрацією, педагогами, батьками школи та іншими органами та іншими дитячими організації міста.
 3. Дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Учнівське самоврядування має право

 • визначати форми, методи і засоби організації позакласної роботи за погодженням адміністрації
 • в установленому  порядку розробляти та впроваджувати  експериментальну виховну роботу серед учнів школи.
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до позакласних заходів
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від адміністрації школи, юридичних і фізичних осіб

1.13.  Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

 1. II. Учасники організації учнівського самоврядування.

2.1. Учасники  самоврядування планують свою роботу самостійно, відповідно до загальношкільного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання  його діяльності та визначаються перспективи майбутнього розвитку. План роботи затверджується президентом учнівського самоврядування та директором школи.

2.2. Учасниками учнівського самоврядування є учні школи.

2.3. Права та обов’язки їх визначаються цим статутом.

2.4. Учні, які входять до складу учнівського самоврядування  мають право на:

 1. доступ до інформації усіх галузей  знань; брати участь у різних заходах науково – практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, інших позаурочно – виховних заходах.
 2. брати участь у роботі  інших органів  громадського самоврядування школи.
 3. брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції  щодо організації роботи учнівського самоврядування.
 4. брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях. творчих групах , студіях , клубах за інтересами.
 5. володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

2.5. Учні зобов’язані:

 1. дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку
 2. виконувати покладені на них відповідні зобов’язання
 3. дотримуватися наказів та розпоряджень учнівського самоврядування. моральних та етичних норм:
 4. брати посильну та активну участь у різних видах трудової  та виховної діяльності
 • .Учасниками учнівського самоврядування можуть бути особи з високими моральними якостями, належним рівнем успішності та здібністю працювати в команді.

2.7. Учасники учнівського самоврядування зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень функціонування учнівського самоврядування.
 • сприяти зростанню іміджу Броварського ліцею № 7
 • настановленнями, особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі, українського менталітету.
 • виховувати в учнів школи повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України.

2.8. Учасники учнівського самоврядування мають право:

 • обирати і бути обраними до органів учнівського самоврядування в школі
 • керувати учнівськими об’єднаннями, гуртками та секціями за інтересами
 • сприяти покращенню матеріально – технічної бази, фінансовому забезпеченню школи
 • брати участь в організації навчально – виховного процесу школи.

Ш. Органи управління  учнівського  самоврядування

3.1. Президент є главою учнівського самоврядування і виступає від імені учнів школи.

3.2. Президентом може бути учень школи, який є високорозвиненою особистістю та прикладом для наслідування інших школярів.

3.3. Президент є гарантом прав учнів, визначених законом, який обирається  шляхом загальношкільних  загальних вільних виборів на необмежений термін.

3.4. Президент учнівського самоврядування здійснює керівництво учнівським колективом,

–        створює необхідні умови  для підвищення престижу школи

–        організовує доцільний позаурочний  процес діяльності учнівського самоврядування

–        забезпечує контроль за виконанням  розроблених планів і програм всіма ланками учнівського самоврядування

–        відповідає  за якість  і ефективність роботи учнівського колективу

–        видає у межах своєї компетентності накази та розпорядження, контролює їх виконання

–        несе відповідальність за свою діяльність  перед активом учнівського самоврядування та учнями школи.

–        Президент не має права передавати свої повноваження іншим особам.

–        У разі відсутності Президента його обов’язки виконує Заступник.

3.5. Президент може бути усунений Радою ТАРШу в порядку імпічменту у разі:

 • порушення ним чинного законодавства Учнівського самоврядування або
 • недобросовісного виконання ним своїх обов’язків.

3.6. Вищим органом  законодавчої влади учнівського самоврядування є Рада ТАРШу, яка скликається один раз на місяць.

3.7. Головними напрямками роботи Ради ТАРШу є:

–    сприяння навчально-виховній роботі;

–    сприяння культурно-освітній роботі;

–    сприяння спортивно-масовій роботі;

–    проведення якісного дозвілля;

–    підвищення ініціативності;

–    дисциплінарний контроль;

–    вирішення  найвагоміших, шкільних проблеми навчально – виховного характеру.

–    заслуховує звіти президента, голів комітетів;

–    розглядаються питання дієвості учнівського самоврядування

–    обговорюють проблеми фінансово – господарської сфери.

3.8. Рада ТАРШу  скликається президентом. Засідання Ради  є правомочним, якщо  у ньому  бере участь не менше двох третин її членів. Рішення Ради приймається простою більшістю  голосів присутніх  на засіданні її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос президента.

3.9. Метою діяльності Ради ТАРШу є:

–    сприяння  демократизації навчально – виховного процесу;

–    об’єднання  зусиль учнівського  і педагогічного колективів з батьками щодо вдосконалення навчально – виховного процесу школи

–    формування позитивного іміджу та демократичного  стилю школи

–    підвищення ролі учнів у вирішенні питань пов’язаних з організацією навчально виховного процесу.

3.10. Основними завданнями Ради ТАРШу є:

–    підвищення ефективності навчально – виховного процесу у взаємодії трикутника : учні, вчителі, батьки.

–    забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

–    внесення пропозицій;

–    вирішення проблем найрізноманітніших спрямувань;

–    підтримка належної дисципліни, контроль відвідування;

–    активізація учнівської ініціативи;

–    підвищення рейтингу навчального закладу;

3.11. Рада ТАРшу діє на засадах :

–    пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави

–    колегіальності ухвалення рішень

–    добровільності і рівноправності членства

–    гласності

3.12. Рада ТАРШу працює за планом, що затверджується на засіданнях учнівського самоврядування. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, щ о стосуються роботи учнівського самоврядування, пов’язаних  навчально – виховного процесу, проведенням оздоровчих  та культурно – масових шкільних та міських заходів.

3.13. У період між скликаннями Ради ТАРШу школи діє Старостат. До його складу входять:

–    Президент;

–    Голови комітетів

–    Старости класів

Засідання Старостату є правочинні, якщо в їхній роботі бере участь  не менше половини представників  від кожної вищезазначеної  структури.

Рішення приймаються простою  більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати засідання мають  президент ТАРШу.

3.14. Засідання старостату:

 • Обговорюють поточні питання життя школи
 • заслуховують звіт президента та голів комітетів щодо виконаної ними роботи та аналізують роботу комітетів.
 • розглядують питання навчально – виховної , методичної  і фінансово – господарської діяльності.

 Виконавча функція покладається на старост класів та на голів комітетів «Культури та дозвілля», «Спорту, здорового способу життя, екології та краєзнавства», «Милосердя (волонтерства), толерантності та духовності», «Преси та інформації», «Партнерства та міжнародних відносин», Комітет роботи з дітьми молодшого шкільного та середнього шкільного віку, «Правової освіти». Голови комітетів затверджуються старостатом.

3.16. Функції керування учнівським самоврядуванням покладено на президента учнівського самоврядування.

3.17. Функції контролю покладено  на координатора учнівського самоврядування.

 3.18.  Управління учнівського  самоврядування здійснюється його координатором та адміністрацією.

Безпосереднє керівництво учнівським самоврядуванням здійснюється його  президентом  та іншими структурними елементами органами управління: (головами та заступниками голів комітетів)

 1. IV. Старостат

 4.1. Старости класів та голови комітетів виконують роль виконавчого органу учнівського самоврядування.

4.2. Голови комітетів та старости:

 • вносить на розгляд Ради ТАРШу, засідання учнівського самоврядування пропозиції щодо зміцнення навчально – виховної , наукової , культурно – спортивної бази школи
 • залучає додаткові джерела
 • стимулює творчий підхід до вирішення нагальних проблем учнівського самоврядування
 • підводить щосеместрові підсумки роботи учнівського самоврядування

Робота голів комітетів  реалізується  через діяльність  комітетів:

Комітет «Культури та дозвілля»

 • організовує та проводить шкільні свята, конкурси, презентації, предметні тижні;

Комітет «Спорту, здорового способу життя, екології та краєзнавства»

 • організовує і проводить спортивні змагання, конкурси;
 • залучають учнів до активної діяльності у сфері спорту і туризму;
 • організовує роботу з профілактики й подолання шкідливих звичок;

Комітет «Милосердя (волонтерства), толерантності та духовності»

 • піклується про ветеранів війни та праці, які проживають у мікрорайоні школи;
 • підтримують дітей-інвалідів;
 • турбуються про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки;

Комітет «Преси та інформації»

 • вивчення громадської думки учнів про шкільне життя;
 • створення мережі шкільної преси;

Комітет «Партнерства та міжнародних відносин»

 • налагоджує партнерські стосунки з дітьми, батьками, педагогами, громадськими організаціями та асоціаціями.

Комітет роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку

 • організовує змістовне дозвілля дітей молодшого шкільного віку;
 • підбір помічників голів комітетів зі складу молодших класів, проведення навчання для них та консультації;

Комітет правової освіти:

 • виховання адекватного сприйняття поняття «Права» в учнів;
 • контролює виконання учнями правил шкільного розпорядку.

V . Вибори

5.1. Волевиявлення учнів здійснюється через вибори.

5.2. Право голосу на виборах мають учні 7-11 класів.

5.3. На виборах встановлюється принцип: один виборець-один голос.

5.4. Виборці мають право отримувати вичерпну інформацію про кандидата, який балотується на пост Президента школи.

5.5. День виборів призначається адмістрацією школи.

5.6. Висунення кандидатів на пост Президента здійснюється шляхом самовисування.

5.7.  Вибори проходять таємно і тривають один день за визначеним графіком.

5.8. Після  закінчення терміну офіційної реєстрації кандидат отримує право негайно розпочати передвиборчу агітацію, в день проведення виборів агітація заборонена.

5.9. Уразі подання скарг протягом двох діб з моменту оголошення результатів виборів створюється апеляційна комісія.

5.10.  До складу апеляційної комісії входять по представнику з кожного класу, крім членів виборчої комісії, представник адміністрації,

5.11. Апеляційна комісія складає протокол засідання, зміст якого оприлюднюється.

5.12.  Повторні вибори призначаються у разі рішення апеляційної комісії про нелегітимність виборів.Повторні вибори призначаються на третій день після оголошення нелегітимності виборів апеляційною комісією.

 

2 thoughts on “Учнівське самоврядування

 1. Пропоную створити футбольні матчі на паралелях 5-7 класів та нагородити найкращих. Пропоную себе у якості футбольного суді. Я учень 10-го класу. Обіцяю судити чесно та не “підсужувати” на чию-небудь користь. Питання та відповідь прошу написати на мій імеїл.

 2. Дкуємо за ініціативу. Ваша пропозиція передана директору школи. Підійдіть будь-ласка до Ольги Андрїівни для обговорення деталей проведення.

Comments are closed.